Brett©2012
H50TM
H50TM

H30TM


Dimensions:
1050 x 2100 x 870

Main Engine Power:
30/50 c.v

Hydraulic Central Power: 3 c.v.


Catalog
H50TM
H50TM